Joalis - detoxikační medicína

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků / smluvních partnerů v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb a případnými marketingovými aktivitami společnosti Economy Class Company s.r.o.

1. Činnost společnosti Economy Class Company s.r.o.

1. 1. Předmětem podnikání společnosti Economy Class Company s.r.o., IČ: 26147289, se sídlem na Výhledech 1234/8, Praha 10, 100 000, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 74422 (dále jen „ECC“) je především nákup a prodej produktů Joalis a pořádání vzdělávacích akcí v oblasti Metody C.I.C.

1. 2. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků/ smluvních partnerů v rámci, níž dochází i ke zpracování osobních údajů zákazníků a kontaktních údajů smluvních partnerů.

Správce nebo zpracovatel?

2. 1. Společnost ECC je správcem osobních údajů. Společnost ECC je dále v textu uváděna i jako „naše společnost“ nebo „my“.

2. 2. Naše společnost informuje, že není povinna mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení. V případě, že potřeba jeho ustanovení vznikne, bude o tom ECC včas informovat své zákazníky a obchodní partnery

2. 3. Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů adresujte na kontaktní údaje na adresu: ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10, 100 00.

Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

3. 1. Naše společnost jako správce osobních údajů je povinna při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dále ze zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „platné právní předpisy“). Naše společnost pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob aochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, zpracovatelé nebo příjemci osobních údajů.

Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

4. 1. Základní kontaktní osobní údaje a smluvní údaje našich zákazníků, smluvních partnerů a potencionálních zákazníků, jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z obchodního vztahu plynoucí.

4. 2. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností, povinností vůči ostatním správním či soudním úřadům, vůči kontrolním úřadům apod.

4. 3. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti, zejména v souvislosti s vymáháním oprávněných nároků naší společnosti, podporou podnikatelských aktivit, marketingu, správy obchodních vztahů v rámci skupiny, jíž je naše společnost součástí.

4. 4. Naše společnost zpracovává osobní údaje smluvních partnerů a zákazníků konkrétně k následujícím účelům:

a) jednání o uzavření nebo změně smlouvy,
b) plnění smlouvy a poskytování služeb,
c) plnění zákonem uložených povinností v souvislosti s danou smlouvou, pokud právní
předpisy plnění takovéto povinnosti předpokládají
d) vyúčtování smluvních nároků a plnění platebních povinností
e) plnění účetních a daňových povinností
f) vymáhání pohledávek a uplatňování jiných nároků prostřednictvím soudů či jiných nezávislých institucí
g) hodnocení platební schopnosti zákazníků,

h) základního kontaktování zákazníka
i) nabízení obdobných produktů a služeb,
j) marketingové aktivity, zejména vedení zákaznické evidence, zasílání informačních sdělení o novinkách týkajících se činnosti správce, aj.)

4. 5. Osobní údaje potencionálních zákazníků či smluvních partnerů jsou zpracovávány za účelem budoucího uzavření smluvního vztahu a prodeje zboží či služeb naší společností.

4. 6. Naše společnost jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje základní osobní a kontaktní údaje zákazníků/ obchodních partnerů, nebo potencionálních zákazníků, vyhodnocuje jejich nákupní chování za účelem poskytování individualizovaných nabídek na odběr výrobků a služeb.

4. 7. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány i v rámci věrnostního programu ECCklubu naší společnosti, který je spojen s poskytováním řady služeb a výhod, bonusovým systémem, slevovými akcemi, propagací apod. V souvislosti s účastí zákazníka v rámci věrnostního programu dochází ke zpracování osobních údajů z důvodu nutnosti jeho registrace a následné účasti v rámci bonusového programu a současného poskytování nabízených výhod, spojených s věrnostním programem ze strany naší společnosti.

4. 8. Osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů a potencionálních obchodních partnerů jsou v rámci CRM systému zpracovávány v následujícím rozsahu:

- identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, popř. rodné číslo, státní příslušnost
- kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, telefon, e-mailová adresa

4. 9. U právnických osob či podnikajících fyzických osob jsou zpracovávány tyto údaje:

- identifikační údaje: název firmy, jméno, příjmení, datum narození, popř. rodné číslo, slouží-li jako identifikátor v rámci DIČ, IČ, sídlo, místo podnikání
- kontaktní údaje: korespondenční adresa, telefon, e-mailová adresa
- další osobní údaje: číslo bankovního spojení, jméno a příjmení kontaktní osoby/
obchodního zástupce a její telefonní číslo, mailová nebo jiná kontaktní adresa, pracovní pozice

4. 10. Za účelem marketingové propagace naší společnosti a zlepšování služeb jsou zákazníkům/ obchodním partnerům a budoucím obchodním partnerům zasílána i obchodní sdělení (news lettery, časopisy, slevové nabídky, akce, pozvánky), na jimi poskytnuté elektronické adresy získané v souvislosti s nákupem zboží a služeb nebo na základě poskytnutého souhlasu. Zasílání obchodních sdělení má zákazník/ smluvní partner právo kdykoli jednoduše a bez nákladů odmítnout, o čemž je informován v rámci každého obchodního sdělení.

4. 11. Při návštěvě internetových stránek provozovaných naší společností se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies. Firma ECC využívá na svých webech www.eccklub.cz a www.joalis.cz pouze cookies z kategorie nezbytně nutných cookies, které nám umožňují fungování e-shopu, jeho procházení, využívání jeho funkcí jako je Nákupní košík a elektronická fakturace.

5. Jak se dostávají údaje do naší databáze?

5. 1. Nové údaje do naší databáze (CRM systému) získáváme přímo od našich zákazníků/ smluvních partnerů a dceřiné společnosti Joalis s.r.o.

5. 2. Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje

a) získané z uzavřených smluv (kde je naše společnost smluvní stranou smlouvy)
b) získané přímo od zákazníků v souvislosti s jejich účastí ve věrnostním programu
c) získané případně přímo od potenciálních smluvních partnerů s jejich souhlasem – zejména
při žádosti o zpracování nabídky obchodu nebo služby (např. při účasti na promo akcích, jako jsou veletrhy).

6. Které osoby mají přístup k Vašim osobním údajům, komu je předáváme?

6. 1. Všechny osobní údaje zpracovává naše společnost jako správce.

6. 2. S ohledem na nezbytnou spolupráci a synergie v rámci koncernu Economy Class Company s.r.o. a na sdílené řídící systémy jsou vybrané osobní údaje zákazníků / smluvních partnerů zpřístupněny také naší dceřiné společnosti Joalis s.r.o.

6. 3. Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.

6. 4. Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je:

- zpracování účetní a daňové agendy
- poskytování fakturačních služeb
- advokátní kanceláře
- systémová podpora ze strany mateřské společnosti, nebo jiné koncernové společnosti
- podpora při marketingových aktivitách (rozeslání listovních zásilek, rozesílání hromadných
mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum spokojenosti zákazníků či trhu, správu zákaznické telefonické a emailové linky, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity)

6. 5. Kontaktní údaje zákazníků/ smluvních partnerů dále můžeme v omezeném rozsahu sdílet se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, svoz a likvidaci nespotřebovaného prodávaného zboží a obalů, příp. smluvní pojišťovně, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

6. 6. IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup IT oddělení koncernu Economy Class Company s.r.o. (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu.

6. 7. Zpracování osobních údajů mohou pro naši společnost provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

6. 8. Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v souvislosti s plněním zákonných povinností v rámci poskytované součinnosti správních úřadů, zejména orgánů činných vtrestním řízení, kontrolních úřadů, dále soudů, exekutorů, insolvenčních správců apod., vždy pouze v rozsahu stanoveném zákonem a na základě jejich legitimní výzvy.

7. Jak dlouho je uchováváme?

7. 1. Údaje smluvních partnerů v databázi uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.

Pro potřeby archivace a plnění zákonných archivačních a kontrolních povinností a vymáhání oprávněných nároků naší společnosti, uchováváme osobní údaje subjektů údajů minimálně dalších 10 let po zániku smluvního vztahu. Je-li právními předpisy stanovena kratší lhůta pro plnění archivačních povinností, nebo kontrolních povinností zejména ve vztahu k finančnímu úřadu, jsou údaje uchovávány po tuto kratší, právními předpisy stanovenou dobu.

7. 2. Údaje, které získáme s Vaším souhlasem nebo které jsou vedeny vCRM systému, zpracováváme po dobu trvání smlouvy/ souhlasu. V případě odvolání Vaše souhlasu jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány i nadále, je-li to nezbytné k účinnému vymáhání oprávněných nároků smluvních stran, nebo vyplývá-li takováto povinnost z právních předpisů.

7. 3. Pomine-li účel zpracování, jsou veškerá data subjektů údajů, resp. data, která sloužila k danému účelu z naší databáze vymazána.

8. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

8. 1. Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na:

a) přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
b) na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
c) požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
d) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
e) právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
f) na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

8. 2. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu gdrp@joalis.cz, nebo telefonicky +420 274 781 415

9. Důsledky neposkytnutí osobních údajů

9. 1. Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu a z toho plynoucí nemožnost plnění smluvních povinností. Souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li tento poskytnut, z Vaší strany může být kdykoli bezplatně odvolán na mailovou adresu gdrp@joalis.cz, případně písemně na adresu naší společnosti.

9. 2. Je-li odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s marketingovými aktivitami naší společnosti, bude okamžikem jeho odvolání ukončeno poskytování služeb či výhod, pro které byl daný souhlas poskytnut.

10. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

10. 1. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

ZAJÍMAVÉ STRÁNKY...

Odkazy na další zdroje informací...

Více...

OSVĚDČENÁ CENTRA

Zde najdete naše osvědčená poradenská centra. 

Více...

Novinky e-mailem